Ban chấp hành Công đoàn trường THCS Phúc Xá gồm 3 đồng chí với chủ tịch là đồng chí Mai Thị Phú. Công đoàn nhà trường thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống tinh thần và vật chất của cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

Công đoàn nhà trường là một tổ chức lớn mạnh và hùng hậu về mặt lực lượng với quân số 46 thành viên. Công đoàn luôn đề ra những chỉ tiêu, phương hướng phù hợp nhằm thúc đẩy mọi hoạt động trong nhà trường.